LAPLOY.COM

Laploy Vanichakul

ลาภลอย วานิชอังกูร

laploy@gmail.com

mobile: 084 007 5544

อ่านบทความทั่วไปที่ผมเขียน
อ่านบทความโปรแกรมวัตถุวิธีและอื่น ๆ
อ่านบทความ BI
เว็บที่ีผมขายชุดฝึก OO